Ganesh Chaturthi 2010 Donors

Num

Donor

Amount

Payment

Ganesh Sthapana Pooja (09/11) – Main Sponsors

1

Prakash and Rajani Phalke

300

Check

2

R.D. Prabhu and Lata Shete

251

Check

3

Haresh and Urvi Patel

251

Cash

4

Roop Kumar and Sadhana Raich

251

CC

5

Sundaresh and Jaya Kamath

251

Check

6

Subhas and Prabha Kamath

251

Check

7

Venkat and Pallavi Govindarajulu

251

Check

8

Mahendra and Sunita Gaba

251

CC

9

Prithviraj and Parvathi

251

CC

10

Sahjendra and Sobha Singh

251

Check

11

Srinivas and Sarah Ganti

501

Check

Ganesh Sthapana Pooja (09/11) – Archana Sponsors

1

Dayanand and Shobha Shetty

51

Cash

2

Rao and Anita Gondy

51

Check

3

Mohan Rao Keta

51

Cash

4

Savita Kaushal

51

Cash

5

Dilip and Dipti Shukla

51

Cash

6

Vijwal Shukla

51

Cash

7

Ramanand

51

Cash

8

Hema Channa

51

Cash

9

Rashmi

51

Cash

10

Pabin Rana

51

Cash

11

Keshav Prasad

51

Check

Daily Ganapathi Pooja Sponsors (09/12-09/18)

1

Sundaresh and Jaya Kamath

101

Check

2

Sheel Palekar

101

Check

3

Mohan Rao Keta

101

Check

4

Rajesh and Neeta Soni

101

Check

5

Raj and Radha Chanderraj

101

Check

6

Rajendra Ingle

101

Check

7

Sherla Chikmen

101

Check

8

Gopal Patel

101

Check

Ganesh Visarajan – Sponsors: (09/19)

1

Prakash and Rajani Phalke

251

Check

2

R.D. Prabhu and Lata Shete

251

Check

3

Haresh and Urvi Patel

250

Cash

4

Rajeev and Swati Khamamkar

251

Check

5

Suresh and Vidya Prabhu

251

Check

6

Roopkumar and Sadhana Raich

251

CC

Marathi Mandal – Donations

1

Sumair Daswani

251

Check

2

Girish and Vrushali Daulat

151

Check

3

Vaibhav Shinde

51

Check

4

Paresh Joshi

51

Check

5

Prakash Phalke

51

Check

6

Joyen Vakil

51

Check

7

Ganesh Kadam

51

Check

8

Uday Ubhayakar

51

Check

9

Sanjay Palherkar

51

Check

10

Rajiv Gulnawar

51

Check

11

D.R. Palekar

101

Check

12

Satish Shete

51

Check

13

Dr. R.D. Prabhu

51

Check

14

Shantanoo Karandikar

51

Check

15

Prashant Gupte

101

Check

16

Rajendra Ingle

101

Check

17

Vijay Kubal

101

Check

18

Jaganath and Ratan Surpure

101

Check

19

Praveen Bhute

51

Check

20

Deepashri Samanth

51

Check

21

Anonymous

51

Cash

Total Amount:

$7,555.00